ติดตามสถานภาพชายฝั่ง นครศรีธรรมราช
  • 10 ก.พ. 2566
  • 308

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.ท้องเนียน และ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ชายฝั่งทะเลมีระยะทางยาวประมาณ 48.03 กม. จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.ท้องเนียน และ ต.ขนอม อ.ขนอม มีลักษณะเป็นหาดทรายและธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบหาดก้นอ่าว (Pocket beach) โดยทั้งสองด้านของอ่าวเป็นหาดหิน/หัวหาด  (Head Land) โดยด้านทิศเหนือและทิศใต้มีลักษณะเป็นหัวหาด/หาดหิน ชายฝั่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมดุล และมีการสะสมของตะกอนทราย นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดในช่วงคลื่นลมแรงที่ผ่านมา บริเวณรอยต่อหัวหาด/หาดหินของอ่าวท้องโหนด ต.ท้องเนียน  ส่งทำให้เกิดการสูญเสียตะกอนทรายชายหาดและชายฝั่งมีความลาดชันเป็นหน้าผา ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการฟื้นฟูเนินทรายชายหาดตามธรรมชาติ ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง