จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่นักเรียนนบ้านตะโละใส จ.สตูล
  • 10 ก.พ. 2566
  • 62

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนบ้านตะโละใส จ.สตูล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 299 คน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ รู้สึกหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้มาพัฒนาการะบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จากวิทยากรศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมือง จ.สตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม