จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่นักเรียนนบ้านตะโละใส จ.สตูล
  • 10 ก.พ. 2566
  • 177

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนบ้านตะโละใส จ.สตูล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 299 คน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ รู้สึกหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้มาพัฒนาการะบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จากวิทยากรศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมือง จ.สตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง