จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะพร้อมซ่อมแซมทุ่นที่ชำรุด พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 10 ก.พ. 2566
  • 197

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะพร้อมซ่อมแซมทุ่นที่ชำรุด บริเวณท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะและทำการคัดแยก ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card โดยขยะ 5 อันดับแรก ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ขยะอื่นๆ ถุงพลาสติก โฟม รวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 47 กก. ขยะที่จัดเก็บได้ได้ทำการคัดแยกส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะนำกลับไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง