สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 11 ก.พ. 2566
  • 231

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและติดตามผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งประดู่ หมู่ 2 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดทับสะแก (T5D088) โดยมีนายสรรชัย พรามมณีย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และนายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับสะแกร่วมให้ข้อมูล จากการสำรวจพบการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (หินเรียงขนาดใหญ่) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2565 รวมระยะทางชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะประมาณ 750 เมตร จากการสำรวจพบอัตราการกัดเซาะชายฝั่งเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10-20 เมตร ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลตำบลทับสะแก ได้แก้ปัญหาเร่งด่วนโดยการถมทรายและนำกระสอบทรายเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  รวมถึงได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามภาคประชาชนยังมีความกังวลเป็นอย่างมาก หากไม่มีการแก้ไข จะเกิดความเสียหายมากกว่านี้เมื่อถึงฤดูมรสุมถัดไป และเสนอให้รื้อโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบางส่วนที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะรวบรวมประเด็นปัญหาเพื่อร่วมหามาตรการแก้ไขกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการติดตามและสำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางด้านการจัดการชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง