สำรวจสถานภาพชายฝั่งนครศรีธรรมราช
  • 11 ก.พ. 2566
  • 212

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ต.ทุ่งใส ต.สิชล ต.ทุ่งปรัง และ ต.เสาภา โดยชายฝั่งทะเลมีระยะทางยาวประมาณ 26.72 กม. จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ อ.สิชล มีลักษณะเป็นหาดทราย ชายหาดมีการวางตัวในแนวทิศเหนือและทิศใต้ พื้นที่ชายฝั่งทะเลของ ต.ทุ่งใส และ ต.สิชล บางส่วน อ.สิชล มีธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบหาดก้นอ่าว (Pocket beach) โดยทั้งสองด้านของอ่าวเป็นหาดหิน/หัวหาด (Head Land) โดยด้านทิศเหนือและทิศใต้มีลักษณะเป็นหัวหาด/หาดหิน ชายฝั่งทะเลของอำเภอสิชลส่วนใหญ่มีสถานภาพสมดุล และมีการสะสมของตะกอนทรายในบางพื้นที่ พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดในช่วงฤดูมรสุมและคลื่นลมแรงที่ผ่านมา บริเวณหาดบางดี ม.7 ต.เสาเภา ส่งทำให้เกิดการสูญเสียตะกอนทรายชายหาดและชายฝั่งมีความลาดชันปรากฏเป็นหน้าผา ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการฟื้นฟูเนินทรายชายหาดตามธรรมชาติ นอกจากนี้บริเวณชายฝั่งทะเล อ.สิชล ยังพบโครงสร้างชายฝั่งประเภทเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำ จำนวน 2 คู่ เขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทรายแบบตัวทีสภาพพังชำรุด และกำแพงกันคลื่นแบบลาดเอียง ทั้งนี้จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง