ต้อนรับนักศึกษา มอ. หาดใหญ่ ดูเต่าทะเล
  • 11 ก.พ. 2566
  • 68

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 47 คน ที่ได้มาทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานสำรวจสัตว์ทะเลหายากพร้อมเยี่ยมชมสถานที่พักฟื้น อนุบาล และช่วยชีวิตเต่าทะเล เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอนนอกห้องเรียน พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเจ้าหน้าที่ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ และความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในระบบนิเวศที่สำคัญพื้นที่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม