ต้อนรับนักศึกษา มอ. หาดใหญ่ ดูเต่าทะเล
  • 11 ก.พ. 2566
  • 259

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 47 คน ที่ได้มาทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานสำรวจสัตว์ทะเลหายากพร้อมเยี่ยมชมสถานที่พักฟื้น อนุบาล และช่วยชีวิตเต่าทะเล เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอนนอกห้องเรียน พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเจ้าหน้าที่ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ และความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในระบบนิเวศที่สำคัญพื้นที่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง