จัดกิจกรรมโครงการสิงห์พิกุล อนุรักษ์ ฟื้นฟู คืนสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน จ.นราธิวาส
  • 15 ก.พ. 2566
  • 224

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำรวจ อสม. และราษฎรในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการสิงห์พิกุล อนุรักษ์ ฟื้นฟู คืนสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีอาจารย์ ดร.ชนาธิป หวังวรวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งภายในโครงการฯ มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนและวิธีการปลูกต้นโกงกางโดยนายวรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี และมีกิจกรรมปลูกต้นโกงกาง จำนวน 150 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชนิดปลากะพงขาว จำนวน 300 ตัว ณ ชุมชนบาโร๊ะบูตอเหนือ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง