จัดประชุมการจัดทำมาตรการลดขยะที่จะไหลลงสู่ทะเล พื้นที่นครศรีธรรมราช
  • 16 ก.พ. 2566
  • 57

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) จัดประชุมการจัดทำมาตรการลดขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลจากชุมชนชายฝั่งพร้อมทั้งจัดเก็บขยะตกค้าง Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ณ หาดเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแก้ไขปัญหาและลดปริมาณขยะที่ตกค้างบริเวณชุมชนชายฝั่งและเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนชายฝั่งตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะในชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 50 คน ทั้งนี้สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 345 กก. ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป เช่น เศษโฟม ถุงพลาสติก รองเท้า ขวดแก้ว และทุ่นลอย เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม