จัดประชุมการจัดทำมาตรการลดขยะที่จะไหลลงสู่ทะเล พื้นที่นครศรีธรรมราช
  • 16 ก.พ. 2566
  • 198

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) จัดประชุมการจัดทำมาตรการลดขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลจากชุมชนชายฝั่งพร้อมทั้งจัดเก็บขยะตกค้าง Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ณ หาดเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแก้ไขปัญหาและลดปริมาณขยะที่ตกค้างบริเวณชุมชนชายฝั่งและเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนชายฝั่งตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะในชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 50 คน ทั้งนี้สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 345 กก. ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป เช่น เศษโฟม ถุงพลาสติก รองเท้า ขวดแก้ว และทุ่นลอย เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง