ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตรและบรรยายความรู้เขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • 16 ก.พ. 2566
  • 201

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้เขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมจัดฐานเรียนรู้การใช้กล้องจุลทรรศน์ การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์  การจำแนกชนิดสัตว์น้ำ การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดิน และการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จ.ชุมพร แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 165 คน และครู จำนวน 8 คน จากโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง