ติดตามคุณภาพน้ำทะเล เกาะภูเก็ต
  • 17 ก.พ. 2566
  • 143

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 28 สถานี โดยดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) รวมทั้งสิ้น 7 สถานี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 28.1-36.3 องศาเซลเซียส ความเค็ม 25-32 พีพีที  ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.84-8.29 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.69-10.07 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศโดยทั่วไป ท้องฟ้าสดใส มีคลื่นลม อากาศร้อนอบอ้าว บริเวณชายหาดท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งจากการสำรวจไม่พบก้อนน้ำมันดิน และปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในทุกสถานีที่ทำการเก็บตัวอย่าง แต่พบการสะพรั่งของสาหร่ายบริเวณชายหาดป่าตอง เกาะสิเหร่ ป่าคลอก และหาดในยาง และยังสังเกตพบแพลงก์ตอนพืช กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต สกุล Noctiluca ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายในขวดเก็บตัวอย่างบริเวณชายหาดท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และจะทำการเฝ้าระวังการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง