พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 18 ก.พ. 2566
  • 349

วันที่ 13 -17 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเลและเก็บตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเล รวมทั้งความเป็นกรดของน้ำทะเล ในพื้นที่ชายฝั่ง จ.ชุมพร และบริเวณเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวม 58 สถานี ตัวอย่างที่รวบรวมได้ จะนำไปวิเคราะห์ ความเป็นกรดของน้ำทะเล และแปรผลคุณภาพน้ำทะเลจากเครื่อง CTD ในห้องปฎิบัติการ  นอกจากนี้ยังสำรวจพบน้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณ อ.สวี อ.เมืองชุมพร และ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เบื้องต้นไม่พบสัตว์น้ำตาย ซึ่งผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้อยู่ใเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และเก็บรวบรวมตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช รวม 13 สถานี เพื่อจำแนกชนิดและปริมาณในห้องปฎิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง