ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย
  • 18 ก.พ. 2566
  • 59

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จ.ชุมพร แก่นักเรียนระดับปฐมวัยอนุบาล 1-3 จำนวน 20 คน ครูและผู้ปกครอง จำนวน 25 คน จากโรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์นอกห้องเรียน เปิดโลกทัศน์ เกิดความสนุกสนาน กระตือรือร้น และตอบสนองต่อธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างแท้จริงรวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งทำให้เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็น ทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม