สำรวจและประเมินประสิทธิภาพไม้ไผ่ภายหลังจากการดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นจังหวัดจันทบุรี
  • 20 ก.พ. 2566
  • 239

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี อยู่ในระบบหาดเกาะเปริด-บางชัน (T1E017) เพื่อสำรวจและประเมินประสิทธิภาพไม้ไผ่ภายหลังจากการดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะทางแนวไม้ไผ่ 1,600 เมตร โดยทำการสุ่มประเมินและสำรวจ จำนวน 16 ตำแหน่ง ผลสำรวจพบว่ามีจำนวนไม้ไผ่คงเหลือ ประมาณร้อยละ 90-95 จากการสำรวจพบการสะสมของตะกอนหลังแนวไม้ไผ่ และพบพรรณไม้ป่าชายเลนชนิด โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก และแสมทะเล นอกจากนี้ยังพบลูกพันธุ์ไม้แสมทะเล ความสูงประมาณ 150-180 เซนติเมตร ขึ้นบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ และพบสัตว์เกาะติดแนวไม้ไผ่ ได้แก่ เพรียง หอยนางรม และหอยก้นแหลม สำหรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ลอบปู และอวนกุ้ง ทั้งนี้กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบในการวางแผนงบประมาณกำหนดพื้นที่ปักไม้ไผ่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง