ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยทางทะเลและชายฝั่ง จ.เพชรบุรี
  • 21 ก.พ. 2566
  • 65

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อวางแผนปรับตัวของกิจกรรมทางธุรกิจผ่านมุมมอง ด้านเพศภาวะ ในหัวข้อ โมดุล 3 : นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจัดโดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) โดยมีตัวแทนชุมชนชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ทช.ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าภาคธุรกิจการเกษตร ท่องเที่ยว และประมง เข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต. แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม