ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สำรวจขยะ ลำคลอง และป่าชายเลน จ.สตูล
  • 21 ก.พ. 2566
  • 219

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) สทช.7 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สำรวจขยะ ลำคลอง และป่าชายเลน เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเครือข่าย ทสม. และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนจากชุมชนต่างๆในพื้นที่ตำบลพิมาน รวม 50 คน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เปิดโลกบ้านโคกพยอม ชุมชนบ้านโคกพยอม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล ผ่านกระบวนการเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมลงพื้นที่สำรวจพื้นที่อนุรักษ์และพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ของคนในพื้นที่ชายฝั่งริมคลองเจ๊ะสมาดตลอดสาย และนำข้อมูลจากการสำรวจมาถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลพิมานให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป  โดยมีนายอาลี สุขสุวรรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.ทสจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง