ต้อนรับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
  • 22 ก.พ. 2566
  • 326

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมต้อนรับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยมีผู้ศึกษาดูงานจำนวน 60 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนและเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง