จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่ง ทะเล ป่าชายเลน
  • 22 ก.พ. 2566
  • 63

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่ง ทะเล ป่าชายเลน ณ บ้านปากกะแดะ หมู่ที่ 6 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายชัยยะ กาญจนดิฐ นายก อบต.พลายวาส เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.พลายวาส คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากกะแดะ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สทช.4 ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.พลายวาส กลุ่มอนุรักษ์รักบ้านเกิดบ้านปากกะแดะ และ อสทล. ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมป่าชายเลน และริมถนนในชุมชนบ้านปากกะแดะ และได้มีการคัดแยกขยะและบันทึกข้อมูลตามหลัก ICC Card เก็บขยะได้ 14,104 ชิ้น รวมน้ำหนัก 1,512.95 กิโลกรัม ขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก เศษพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) และขวดเครื่องดื่ม(แก้ว)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม