จัดแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลเคลื่อนที่ พื้นที่ จ.สมุทราสาคร
  • 22 ก.พ. 2566
  • 300

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก จัดแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลเคลื่อนที่ ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เนื่องในกิจกรรม เปิดรั้ววิชาการ บ้านพ่อพันท้ายฯ มีผู้เข้าร่วมงานจากโรงเรียนต่าง ๆ 650 คน  โดยได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ชีววิทยาวาฬบรูด้า ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง