ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
  • 23 ก.พ. 2566
  • 60

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดโดย ทัพเรือภาคที่ 1 โดยมีคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ให้การบรรยายความรู้เกี่ยวกับหญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายากและความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ทั้งยังได้จัดกิจกรรมปลูกเสริมป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปลาทะเล และเต่าทะเล ที่รักษาหายแล้วจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดระยอง จำนวน 11 ตัว เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักและส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม