ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
  • 23 ก.พ. 2566
  • 203

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดโดย ทัพเรือภาคที่ 1 โดยมีคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ให้การบรรยายความรู้เกี่ยวกับหญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายากและความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ทั้งยังได้จัดกิจกรรมปลูกเสริมป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปลาทะเล และเต่าทะเล ที่รักษาหายแล้วจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดระยอง จำนวน 11 ตัว เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักและส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง