วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนการปนเปื้อนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน บริเวณหาดพลา หาดพยูน และหาดน้ำริน จ.ระยอง เบื้องต้นพบก้อนน้ำมันดิน บริเวณชายหาดน้ำริน ส่วนน้ำทะเลสภาพเป็นปกติ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.05-8.09 อุณหภูมิ 29.5-30.0 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30.3-31.0 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.76-5.92 มิลลิกรัมต่อลิตร  ส่วนแนวปะการังมีสภาพปกติ ไม่พบคราบน้ำมันและตะกอนน้ำมันบนผิวโคโลนีปะการังและในมวลน้ำทะเล โดยผลการวิเคราะห์ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง