สำรวจการแพร่กระจาย ประเมินสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวคั่นกะได
  • 24 ก.พ. 2566
  • 210

วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจการแพร่กระจาย ประเมินสถานภาพหญ้าทะเลโดยวิธีวาง Line transect พร้อมทั้งศึกษาการกักเก็บคาร์บอนแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคั่นกระได จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการสำรวจในพื้นที่อ่าวคั่นกระได 150 ไร่ ไม่พบแปลงหญ้าทะเล ผลสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวหญ้าทะเลด้วยอวนทับตลิ่งและอวนลอยกุ้งสามชั้น พบสัตว์น้ำรวมทั้งหมด 12 ชนิดดังนี้ กลุ่มปลา 8 ชนิด ปู 3 ชนิด และหมึก 1 ชนิด สัตว์น้ำชนิดเด่นได้แก่ ปลาสลิดหินแขก (Siganus javus) รองลงมาคือ ปลาหมอสีคางดำ (Sarotherodon melanotheron) และปลาแป้นเหลืองทอง (Leiognathus decorus) ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำที่อยู่ในระยะวัยรุ่น (Juvenile) ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นได้แก่ ความเค็ม 31.08 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 7.92 ออกซิเจนละลายน้ำ 5.99 มิลลิกรัม/ลิตร และอุณหภูมิน้ำ 29.28 องศาเซลเซียส โดยพื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายปนโคลน ไม่พบขยะทะเลในแหล่งหญ้าทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง