จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ แม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร
  • 25 ก.พ. 2566
  • 62

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 8 นำเรือทรัพยากร ฯ 04 ออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ แม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก ICC ได้ทั้งสิ้น จำนวน 553 กิโลกรัม และดำเนินคัดแยกขยะตามหลักการอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องต่อไป ขยะที่พบมาก ได้แก่ 1.ขยะอินทรีย์ 2.กล่องโฟม 3.ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) 4.ถุงพลาสติกอื่น ๆ 5.กระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม