ติดตามสภาพแวดล้อมทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา และ จ.พัทลุง
  • 26 ก.พ. 2566
  • 290

วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น มีค่าพิสัยดังนี้
- ทะเลสาบสงขลาตอนบน ความลึก 2.2-2.8 เมตร  ความโปร่งแสง 0.1-0.4 เมตร อุณหภูมิ 28-28.5°C ความเค็ม 0 ppt  ความเป็นกรด-ด่าง 6.32-7.62 ออกซิเจนละลาย 7.09-7.67 mg/l
- ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ความลึก 1.2-2.3 เมตร  ความโปร่งแสง 0.1-0.7 เมตร อุณหภูมิ 28-28.7°C ความเค็ม 0-10.5 ppt  ความเป็นกรด-ด่าง 6.5-7.70 ออกซิเจนละลาย 6.62-7.67 mg/l
- ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ความลึก 1.3-10.2 เมตร  ความโปร่งแสง 0.4-2.0 เมตร อุณหภูมิ 27.5-29.4°C ความเค็ม 0-31.5 ppt  ความเป็นกรด-ด่าง 6.71-8.24 ออกซิเจนละลาย 5.11-8.05 mg/l
ตัวอย่างน้ำทะเลสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร และตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เก็บรักษาโดยแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง