เก็บขยะตกค้างคลองบ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร
  • 1 มี.ค. 2566
  • 220

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่บูมกักขยะ (Boom) ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกรุงเทพฯ จำนวน 1 จุด บริเวณคลองบ้านหม้อ ซอยวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ได้ขยะรวม 765 กก. ปริมาณขยะ 5 อันดับแรก ดังนี้ ขยะอินทรีย์ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) กล่องโฟม ขวดพลาสติกอื่นๆ พร้อมทั้งได้ดำเนินการคัดแยกขยะตาม ICC และได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่นำขยะไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องตามต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง