ร่วมกิจกรรมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล Wash the sand back to the sea จ.นราธิวาส
  • 1 มี.ค. 2566
  • 354

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) จัดกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และร่วมกิจกรรมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล (Wash the sand back to the sea) โดยมี หน่วยป้องกันและปราบปราบประมงทะเลนราธิวาส สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส และอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ได้ขยะรวมทั้งสิ้น 425.50 กิโลกรัม ทั้งนี้ได้ทำการคัดแยกประเภทขยะ ซึ่งมีขยะที่มีปริมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) และหลอดพลาสติก พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดเก็บและทิ้งขยะบริเวณที่จัดไว้ให้ ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง