ยึดอวนจับสัตว์น้ำ พื้นที่แหลมพันวา จ.ภูเก็ต
  • 4 มี.ค. 2566
  • 212

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่10(กระบี่) ปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม ในพื้นที่บริเวณแหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้ตรวจพบทุ่นลอยทำด้วยโฟมมีไม้ไผ่ผูกยึดไว้กับโฟม ตรงปลายไม้ไผ่มีผ้าสีแดงผูกติดอยู่ จึงทำการตรวจสอบยกทุ่นและดึงเชือกที่ผูกกับทุ่นขึ้นมาปรากฏว่าเป็นเครื่องมือประมง ประเภทอวนจมอยู่ที่พื้นทะเล สำหรับจับสัตว์น้ำ ตรวจสอบจุดพิกัดที่ที่เครื่องมือประมง ยึดติดอยู่ (ตามพิกัด GPS มือถือหาที่เรือด้วยดาวเทียม) แลตติจูด 07 องศา 47 ลิปดา 51.5 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด 98 องศา 24 ลิปดา 29.8 ฟิลิปดา ตะวันออก ซึ่งอยู่ในเขตประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์  ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2512 ประกอบกับ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกำหนดเว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรืออธิบดีมอบหมาย และประกอบมาตรา 171 และได้ทำการค้นหาเจ้าของผู้ครอบครองเครื่องมือประมงดังกล่าว ปรากฏว่าไม่พบผู้ใดในบริเวณใกล้เคียง จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมงประเภทอวนจมอยูที่พื้นทะเล ปากที่หนึ่ง และปากที่สอง (ตามพิกัดGPSมือถือหาที่เรือด้วยดาวเทียม) แลตติจูด 07 องศา 47 ลิปดา 52.0 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด 98 องศา 23 ลิปดา 37.8 ฟิลิปดาตะวันออก นำขึ้นเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 107  กลับเข้าฝั่งเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และได้ทำการสืบหาเจ้าของเครื่องมือประมงดังกล่าวปรากฏว่าไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ จึงจัดทำบันทึกบันทึกตรวจยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.วิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามบันทึกประจำวันข้อ 7 เวลา 20.13 น. ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง