กรม ทช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566
  • 4 มี.ค. 2566
  • 233

วันที่ 3 มีนาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และความก้าวหน้าการอนุญาติพื้นที่ที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คทช. จังหวัด และกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกทั้งการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูด จังหวัดระนอง ในโอกาสนี้ รรท.อทช. ได้รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมือง จังหวัดระนอง โดยกรม ทช. เสนอเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ(บางส่วน) เพื่อส่งมอบให้กรมธนารักษ์รับไปดำเนินการตามระเบียบซึ่งขณะนี้กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งตอบรับรองพื้นที่เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติฯ(บางส่วน) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กรม ทช. กำลังเสนอเรื่องรายงานกระทรวง ทส. เพื่อนำเรียน รมว.ทส. พิจารณาลงนามนำเรียนพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการรัฐมนตรี เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง