จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.กระบี่
  • 4 มี.ค. 2566
  • 352

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ  บริเวณป่าชายเลนบ้านไสโต๊ะดำ หมู่ที่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ใช้กล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 1,500 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16(อ่าวลึก กระบี่) คณะครูนักศึกษา กศน.อำเภออ่าวลึก ประมาณ 25 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง