ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน จ.ชลบุรี
  • 4 มี.ค. 2566
  • 327

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน ในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของราษฎร ท้องที่ หมู่ที่ 2 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จำนวน 1 แปลง/1 ราย เนื้อที่ 7-2-05 ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลน สำหรับการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินในการนำชี้แนวเขตโดยรอบพื้นที่เป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง