ติดตามสถานภาพชายฝั่งพื้นที่แนวชายฝั่ง จ.นราธิวาส
  • 4 มี.ค. 2566
  • 192

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งพื้นที่แนวชายฝั่ง ร่วมกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อให้ได้ภาพมุมสูงโดยรอบ พื้นที่หาดตารอ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางนรา จากการสำรวจพบว่า มีลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดทราย โดยชายฝั่งมีทิศทางการวางตัวของในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีสภานภาพชายฝั่งสมดุล ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งชายหาดบริเวณนี้มีการใช้ประโยชน์สำหรับการท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งจอดเรือประมงชายฝั่งอีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จ.นราธิวาส ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง