หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการลักลอบทำการประมงในเขตอนุรักษ์ บ้านแหลมหาด จ.สงขลา
  • 5 มี.ค. 2566
  • 452

วันที่ 4 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ ประมงจังหวัดสงขลา ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ เรือตรวจประมง ผู้ทรงคุณวุฒิ ทช. ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์บ้านแหลมหาด รวมจำนวน 50 คน จัดการประชุมหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการลักลอบทำการประมงในเขตอนุรักษ์ของกลุ่มประมงบ้านแหลมหาด ณ กลุ่มประมงบ้านแหลมหาด ธนาคารกุ้งก้ามกราม อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยมีข้อสรุปในที่ประชุมคือ มีการกำหนดเขตอนุรักษ์โดยการแสดงทุ่นแนวเขต 250 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร โดยห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงทุกชนิด ประชาสัมพันธ์การประกาศเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้รับทราบทั่วกัน หากมีการฝ่าฝืน หรือลักลอบ ทำการประมงในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที ทั้งนี้ มติที่ประชุมรับทราบ และยอมรับกติกา เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง