จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม จ.ภูเก็ต
  • 6 มี.ค. 2566
  • 239

วันที่ 5 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณหาดราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน เทศบาลตำบลราไวย์ ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครนักดำน้ำ และชุมชนในพื้นที่จำนวน 70 คน ด้วยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับแจ้งว่าพบขยะทะเล ประเภท ขวด แก้ว ถุงพลาสติก และเศษอวน ติดอยู่ในแนวปะการังทำให้เกิดความไม่สวยงาม ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณชายหาดรวมถึงแนวปะการังที่มีขยะทะเล สามารถเก็บขยะทะเลและคัดแยกขยะที่เก็บได้ตามแบบบันทึกข้อมูล ICC รวมทั้งสิ้น 240 กก. ขยะบนชายหาด 200 กก. ขยะในทะเล 40 กก. ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ ขยะประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ท่อพีวีซี และเศษเครื่องมือประมง นำขยะที่เก็บได้ทั้งหมดลำเลียงขึ้นฝั่ง จัดการตามกระบวนการ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง