โครงสร้างป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง จ.ปัตตานี ชำรุด
  • 9 มี.ค. 2566
  • 273

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามและเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง และโครงสร้างป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง  บริเวณพื้นที่ปากร่องน้ำคลองไม้แก่น หาดบางสาย ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางนรา จากการสำรวจพบว่า มีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย มีทิศทางการวางตัวในแนวตะวันตก/เหนือ-ตะวันออก/ใต้ โดยปากร่องน้ำฯ มีโครงสร้างประเภท เขื่อนกันทรายและคลื่น  (Jetty) จำนวน  1  คู่ และด้านทิศเหนือมีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ รอดักทราย (Groin) จำนวน 1 ตัว เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) จำนวน  2  ตัว และไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น ซึ่งด้านทิศใต้ของปากร่องน้ำฯมีการสะสมตัวของตะกอนทรายชายหาดจำนวนมาก  อีกทั้งชายหาดบางสาย มีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จังหวัดปัตตานี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง