จัดกิจกรรมโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต จ.สตูล
  • 9 มี.ค. 2566
  • 262

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดสตูล ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล กลุ่มภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG: Together against Corruption -TaC) กิจกรรม: แผนงานพัฒนาแนวทางต้านและลดทุจริต เพื่อประสานงานและติดตามการดำเนินการตามแนวทางต้าน และลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ในระดับพื้นที่ประเด็นความเสี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย กรณีการตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล และลงพื้นที่ท้องที่ หมู่ที่ 7 บ้านบารายี ต.นาทอน เยี่ยมชมและฟังบรรยายด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านวังตง และร่วมปลูกป่าชายเลน โดยใช้กล้าไม้และฝักพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวน 1,000 กล้า/ฝัก ท้องที่หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีนายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง