กรมทะเลชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 2/2566
  • 9 มี.ค. 2566
  • 328

วันที่ 8 มีนาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโกงกาง ชั้น 7 กรม ทช.
การประชุมดังกล่าวฯ ที่ประชุมรับทราบพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 14 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 7 ชุมชน  และจังหวัดพังงา จำนวน 7 ชุมชม  ทั้งนี้ มติที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าฯ ดังกล่าว  ในโอกาสนี้ประธานได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขาฯ และกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เร่งรัดการสำรวจเสนอพื้นที่เป้าหมายโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ.2566 สำหรับบุคคลภายนอกและเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนเพื่อเสนอพื้นที่ขึ้นทะเบียนป่าชายเลนสำหรับชุมชน เพื่อกรม ทช. จะได้ดำเนินการ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง