ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ชุมชนริมฝั่งคลอง บริเวณชุมชนชนาธิป จ.สตูล
  • 9 มี.ค. 2566
  • 211

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชุมชนริมฝั่งคลอง บริเวณชุมชนชนาธิป ภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ พื้นที่ จ.สตูล ซึ่งมีนายวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ดำเนินโครงการโดยนางวาสนา จันทร์ทอง ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ตำบลพิมาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วัด สทม.อำเภอเมือง ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 200 คน ภายในกิจกรรมมีการเก็บขยะในบริเวณชุมชนและลำคลอง ที่เชื่อมต่อกับทะเล เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่ ลดขยะจากต้นทางไม่ให้สามารถไหลลงสู่ทะเล ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้เรื่อง ขยะทะเล การลดขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการเปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ ขยะที่ได้ น้ำหนักรวม 3,200 กิโลกรัม ซึ่งจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)  โฟม และเศษผ้า พร้อมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะ ที่จะไหลลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง