จัดโครงการฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล จ.ระยอง
  • 10 มี.ค. 2566
  • 206

วันที่ 8-9 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด อ.แกลง จ.ระยอง โดยมี ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ อบต.พังราด เข้าร่วมโครงการจำนวน 49 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายาก และมีการจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชีววิทยาของแมงกะพรุน สัตว์ทะเลหายาก ปะการังหญ้าทะเล และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมถึงกิจกรรมภาคสนามสำรวจพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและเก็บตัวอย่างพันธุ์สัตว์น้ำแนวชายฝั่ง เพื่อเป็นตัวอย่างมาฝึกการจำแนกชนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง