จับกุมร้านอาหารซีฟู้ด จ.ภูเก็ต จัดเมนูปลาสวยงามเป็นเปิบพิสดาร
  • 12 มี.ค. 2566
  • 183

วันที่ 10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม จ.ภูเก็ต ตรวจตราบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 พ.ย. 60 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 พ.ค. 63 ประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 65 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตามที่ได้มีการเผยแพร่ทางสื่อโซเชี่ยล Tik Tok ของ เอ เชิญยิ้ม เปิบพิสดาร ปลาไหลเมอร์เร่ บังหมุดแพอาหารทะเลซีฟู๊ด จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศกระทรวงฯ จับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) เจ้าของร้านอาหารชื่อ บังหมุดซีฟู๊ด ของกลางปลาผีเสื้อนกกระจิบ จำนวน 2 ตัว ปลาโนรี 2 ตัว ปลาสิงโต 2 ตัว ปลาวัวส้ม 1 ตัว ปลาไหลเมอร์เร่ 5 ตัว ,(2) เจ้าของร้านอาหารชื่อ ร้านอาหารแพครูวิทย์ ของกลางปลาสิงโต จำนวน 1 ตัว ปลาโนรี จำนวน 2 ตัว ปลาปักเป้าหน้าหมา จำนวน 1 ตัว ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่าฝืน ข้อ 11 (8) ห้ามจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกะรน จังหวัดภูเก็ต ตามบันทึกประจำวันข้อ 10 เวลา 19.50 น. คดีอาญาที่ 440/2566 และข้อ 11 เวลา 19.52 น. คดีอาญาที่ 441/2566 ลงวันที่ 10 มี.ค. 66 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง