สาหร่ายปกคลุมกัลปังหา พื้นที่เกาะแร้ง จ.กระบี่
  • 13 มี.ค. 2566
  • 215

วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ทำการสำรวจและติดตามพื้นที่กัลปังหาและปะการังแข็งบริเวณกองหินใกล้เกาะแร้ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ซึ่งได้รับแจ้งจากเครือข่ายนักดำน้ำในพื้นที่เกาะลันตา เรื่องเริ่มพบสาหร่ายขึ้นปกคลุมกัลปังหาบริเวณกองหินใกล้เกาะแร้ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา จากการดำน้ำสุ่มสำรวจบริเวณดังกล่าวพบปะการังแข็ง กัลปังหา และดอกไม้ทะเลกระจายตัวเป็นหย่อมๆ บนแนวหิน รวมทั้งกลุ่มสาหร่ายขนาดใหญ่และขนาดเล็กขึ้นปกคลุมพื้นที่กระจายเป็นบริเวณกว้าง และพบกัลปังหาบางส่วนถูกปกคลุมจากสาหร่ายประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่กัลปังหาทั้งหมดที่สำรวจ (พื้นที่สำรวจประมาณ 150 ตารางเมตร) นอกจากนี้ บริเวณดังกล่าวยังพบตะกอนปกคลุมบนพื้นหนาแน่น และได้ทำการเก็บตัวอย่างสาหร่ายเพื่อรอจำแนก และในส่วนคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 28-29 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32-33 พีพีที ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.75-8.10 และค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำประมาณ 6.54-6.68 มิลลิกรัมต่อลิตร เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1, 2 และ 4 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง และการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) สภาพอากาศระหว่างการปฏิบัติงานปลอดโปร่ง ส่วนคุณภาพน้ำประเภทสารอาหาร และการจำแนกชนิดของสาหร่ายอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพบสาหร่ายที่ขึ้นปกคลุมกัลปังหาได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง