ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลนในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน จ.ชลบุรี
  • 11 มี.ค. 2566
  • 289

วันที่ 10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตป่าชายเลนในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของราษฎร ท้องที่ ม.2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี จำนวน 1 แปลง / 1 ราย เนื้อที่ 0-2-26 ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลนสำหรับการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินในการนำชี้แนวเขตโดยรอบพื้นที่เป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง