ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม
  • 11 มี.ค. 2566
  • 279

วันที่ 10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์โครงการภายใต้กลยุทธ์ ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ของ ปตท.ผส (ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มคลองโคน) พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน/เก็บขยะในลำคลอง และกิจกรรมสร้างบ้านปลา ในการนี้ ได้สนับสนุนกล้าไม้โกงกางใบใหญ่ จำนวน 300 ต้น เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฯ ป้องกันไฟป่า บริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง