สำรวจขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
  • 11 มี.ค. 2566
  • 265

วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำ โดยใช้อวนกางกั้นขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 2 เมตร เก็บตัวอย่างขยะลอยน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และคัดแยกประเภท ชั่งน้ำหนักขยะแต่ละคาบ และบันทึกผล ตามวิธีของ AMETEC PROTOCOL (APEC Marine Environmental Training and Education Center (AMETEC)) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ United Nations Environment Programme; Intergovernmental Oceanographic Commission (UNEP/IOC) และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะทะเลตามแบบฟอร์ม International Coastal Cleanup (ICC) พบขยะจำพวกถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีปริมาณสูงที่สุดในทุกปากแม่น้ำ โดยปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร รวบรวมขยะไหลออกได้ 224 ชิ้น (2.550 กิโลกรัม) ขยะไหลเข้า 143 ชิ้น (1.755 กิโลกรัม) ปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม รวบรวมขยะไหลออกได้ 200 ชิ้น (2.570 กิโลกรัม) ขยะไหลเข้า 24 ชิ้น (0.513 กิโลกรัม) และปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี รวบรวมขยะไหลออกได้ 214 ชิ้น (3.176 กิโลกรัม) ขยะไหลเข้า 61ชิ้น (0.703 กิโลกรัม) ข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจะนำไปวิเคราะห์เพื่อหาชนิดและปริมาณขยะไหลเข้าและออกต่อวัน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง