ประเมินสถานภาพหญ้าทะเลอ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี
  • 11 มี.ค. 2566
  • 293

วันที่ 7-10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเลโดยวิธีวาง Line transect และ Spot check บริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี พบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ หญ้าใบพาย (Halophila beccarii) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ปานกลาง คุณภาพน้ำเบื้องต้น น้ำค่อนข้างขุ่น ความลึก 0.5-1 เมตร อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส ความเค็ม 27 พีพีที  และความเป็นกรด-ด่าง 7.6  ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายละเอียดปนโคลน และดำเนินการศึกษาและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล พบปลา 8 ชนิด ปู 1 ชนิด และหมึก 1 ชนิด สัตว์น้ำชนิดเด่น คือ ปลาหมูสีแก้มแดง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง