จัดโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา
  • 11 มี.ค. 2566
  • 222

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน จัดโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี จำนวน 35 คน และ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 65 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล พร้อมรับชมการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการขยะทะเล การฟื้นฟูหญ้าทะเล ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง