ศึกษาปริมาณและชนิดของขยะลอยน้ำไหลลงสู่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
  • 11 มี.ค. 2566
  • 208

วันที่ 6-10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ดำเนินการศึกษาปริมาณและชนิดของขยะลอยน้ำที่ไหลจากแม่น้ำสายหลัก 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำเจ้าพระยา ลงสู่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ทำการกางอวนดักขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำในช่วงเวลาน้ำขึ้น-น้ำลงในหนึ่งรอบวัน (24 ชั่วโมง) ทำการเก็บกู้ขยะที่ดักได้ ชั่งน้ำหนัก และคัดแยกประเภทขยะตามวิธีการของ AMETEC PROTOCOL (APEC Marine Environmental Training and Education Center (AMETEC)) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ United Nations Environment Programme; Intergovernmental Oceanographic Commission (UNEP/IOC) และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะทะเลตามแบบฟอร์ม International Coastal Cleanup (ICC) ผลการศึกษาเบื้องต้นพบขยะจำพวกถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีปริมาณสูงที่สุดในทุกปากแม่น้ำโดยปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวบรวมขยะไหลออกได้ 519 ชิ้น (15.66941 กิโลกรัม) ขยะไหลเข้า 696 ชิ้น (7.30126 กิโลกรัม) และปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ รวบรวมขยะไหลออกได้ 605 ชิ้น (7.44343 กิโลกรัม) และขยะไหลเข้า 599 ชิ้น (3.64292 กิโลกรัม) ข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อหาชนิดและปริมาณขยะไหลเข้าออกต่อวันในขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง