จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.สตูล
  • 12 มี.ค. 2566
  • 262

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนป่าระไมวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พร้อมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สร้างกระบวนการคิด ในการดูแล รักษา หวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่หมู่ที่ 2 บ้านควนสำราญ อ.ละงู จ.สตูล เนื้อที่ 1 ไร่  โดยใช้กล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 700 กล้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง